Filmek1.hu: Jogi közlemények

Filmek1.hu hozzájárul portáljának használatához, anyagai hozzáféréséhez, anyagainak letöltéséhez, fórumának használatához. Ha más kikötés nincs, a szolgáltatásokat és letöltéseket a Filmek1.hu -n felhasználhatod bármilyen célra, feltéve, hogy betartasz minden szerzői jogi és más szabadalmazott közleményt, melyet az eredeti anyagok tartalmaznak.

Minden anyag a Filmek1.hu -n szerzői jog védelme alatt áll, és ezen anyagok jogosulatlan használata megsértheti a szerzői jogot, és/vagy a védjegyeket.

Ez a dokumentum a mi érdekeinket és a Te érdekeidet egyaránt szolgálja. Kérjük olvasd el figyelmesen. Ha bármilyen kérdésed, észrevételed vagy javaslatod van a jogi közleményekkel, kapcsolatban, kérjük használd e-mail küldőnket: ► Kapcsolat.

Navigáció